Vũ Thần Chúa Tể
C.5751khoảng 22 giờ
Quang Âm Chi Ngoại
C.1348khoảng 22 giờ
Tiên Ma Đồng Tu
C.4910khoảng 4 năm